KVKK Aydınlatma

Mert Çelik Metal Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel ve Özel Nitelikte Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Mert Çelik Metal Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Kısaca Veri Sorumlusu) tarafından işlenmektedir.  

“Kişisel Verilerinizin işlenmesi” kavramı yasal bir kavram olup, 6698 Sayılı Yasada bu kavram; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 

Veri Sorumlusu ile Hissedar/Ortak, Yönetici (Hissedar/Ortak Olmayan), Kamu Görevlisi, Çalışan, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Tedarikçi Yetkilisi, Şirket Yetkilisi, Veli / Vasi / Temsilci, Telefon Çağrı Görüşmesi Tarafı , E-posta Gönderici (Gerçek Kişi), E-posta Gönderici (Tüzel Kişi Çalışanı/Yetkilisi), Müşteri - Yetkilisi - Çalışanı, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Stajyer, Gıda Mühendisi, Tedarikçi Çalışanı, Onaylayan, Yetkili, Çalışan Yakını, Çalışan (Kazayı Gören-Tanık), Doktor, Çalışan Adayı, Çalışan Adayı Referansı, Kurumsal Müşteri Temsilcisi/Yetkilisi, Tedarikçi, Tedarikçi (Gerçek Kişi), Dava, İcra Dosyası Tarafı, Ziyaretçi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Vekalet Alan Kişi, Banka Yetkilisi, Veri Sorumlusu Yetkilisi, Hukuk Müşaviri, İşveren Vekili, Alt İşveren (Taşeron) Gerçek Kişi, Alt İşveren (Taşeron) Tüzel Kişi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Gerçek Kişi), Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı (Gerçek Kişi), İşyeri Hekimi, Gümrük Müşaviri, Müşteri - Yetkilisi - Çalışanı, Düzenleyen, İhracatçı, Üretici, Distribütör, Alıcı, Hazırlayan, Aranan Kişiler sıfat/ları ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme veya başkaca işimizle ilgili ticari amaçlar için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir. 

Mert Çelik Metal Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem veriyor, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alıyoruz. 

Bu bilgilendirme/aydınlatma metnini yayınlamaktaki amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve yasal haklarınız konularında sizleri en açık şekilde bilgilendirmektir.  

Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önem taşıyan bilgiler ve kavramlar yer almakta olup bu kavramlar ile aydınlanmanızın tam olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.  

1. Veri Sorumlusunun Kimliği  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca veri sorumlusu: Mert Çelik Metal Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan Mert Çelik Metal Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.  

Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından;  

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi 

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Talep / Şikayetlerin Takibi 

 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Ürün/ Hizmet Kabul ve Doğrulama Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi 

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 

 • Fesih İşlemlerinin Yürütülmesi 

 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Personel Devam Kontrol Sisteminin Yürütülmesi 

 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi 

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 

 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 

 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Ücret Politikasının Yürütülmesi 

 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 

 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi 

amaçlarıyla işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:  

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, 

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması  

Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusuna verdiğiniz kişisel verileriniz;  

Yurtiçinde aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir. 

Yurtiçi Alıcı Grupları:  

 • Hukuk Müşaviri 

 • Tedarikçiler 

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri 

 • Şirket Vekili, Mali Müşavir 

 • Mali Müşavir - Muhasebe 

Kamu kurum ve kuruluşlar ile mahkemelerce usulüne uygun olarak talep edilmesi durumunda ve/veya veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sebebi ile veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verileriniz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. 

Hukuk müşaviri, muhasebe/mali müşavir ve kamu kuruluşları haricinde, yurt içi gerçek veya tüzel kişiler ile güvenli ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşılacak olan kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusunun sözleşmeden kaynaklı yükümlülüğünün yerine getirilmesi sebepleri ile paylaşılmaktadır.  

Yurtdışında aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir. 

Yurtdışı Alıcı Grupları:  

 • Tedarikçiler 

 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri 

 • Müşteri 

Bilişim hizmeti sunan firmalar ile günümüzde yaygın olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar olması sebebiyle güvenli ilan edilen ülkeler dışında açık rızanız alınması durumunda paylaşılmaktadır. 

Yurtdışına aktarılacak olan kişisel verilerinizden bilişim hizmeti sunan firmalar dışında aktarılacak kişisel verileriniz Gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşılacak olan kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusunun sözleşmeden kaynaklı yükümlülüğünün yerine getirilmesi sebepleri güvenli ilan edilen ülkeler dışında açık rızanız alınması durumunda paylaşılmaktadır.  

4. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Tarafınıza ait kişisel veriler, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve Mert Çelik Metal Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak Veri Sorumlusunun yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.  

 • Belge Aslı 

 • Form - Belge 

 • Hard Copy 

 • Excel Programı 

 • Yazılım Programı - Yurtiçi 

 • Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi 

 • Belge Yönetim Yazılımı 

 • E-Posta - Yurtdışı 

 • E-Posta - Yurtiçi 

 • Web Tabanlı Yazılım 

 • El yazısı 

 • Bilgisayar Ortamı 

 • Özel Entegrasyon Programı 

 • Muhasebe Programı 

 • Şifreli Dosya 

 • E-Posta 

 • Word Dosya 

Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan Kişisel Verileriniz KVKK m. 5 ve 6. Hükümlerine uygun olarak; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Sözleşme İmzalanması, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, İlgili Kişinin Alenileştirmiş Olması, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı, Açık Rızanın Alınması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Sayılan bu yöntemlerle toplanan ve işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmede belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

5. 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre Kişisel Veri Sahibi olarak 11. Maddede Sayılan Haklarınız 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme 

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme, 

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme’dir. 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.  

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede Veri Sorumlusuna 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.mert-celik.com.tr/ adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi; 

 • Kemalpaşa OSB Mah. 34. Sokak No:8 Kemalpaşa/İZMİRadresi (Veri Sorumlusu adresi) sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir, 

 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir, 

 • ...... adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.  

Mert Çelik Metal Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 

Mert Çelik Logo